ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ඉදිරියෙන්ම

ලෝකයේ ප්‍රාථමික වනාන්තර විනාශ කිරීම, මුහුදට කුණු දැමීම සහ ලෝකයේ වායු දූෂණය කරන රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව හෙළිදරව්වක් සොබාදහම අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ලෝකයේ ප්‍රාථමික වනාන්තර විනාශ කිරීම අතින් 4වෙනි ස්ථානයටත් , මුහුදට කුණු දැමීම අතින් ලෝකයේ 5 වැනි පස් වැනි ස්ථානයටත්, වායු දුෂනය කරන රටවල් අතරින් ලෝකයේ 25 වැනි ස්ථානයටත් ශ්‍රී ලංකාව පැමිණි බව ආචාර්ය කාරියවසම් පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර පද්ධතිය රටේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 24% ක්ව පැවති අතර මේ වන විට එම ප්‍රමාණය 16% දක්වා අඩු වී ඇති බවද ආචාර්ය කාරියවසම් හෙළිදරව් කරයි.

අද වන විට ලෝකයේ රටවල් 200 ට අධික සංඛ්‍යාවක් තිබෙන බවට ප්‍රකාශ වුවද එක්සත් ජාතීන්ගේ පිළිගැනීමට අනුව තිබෙන්නේ රටවල් 193 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.