කැසිනෝකාරයෝ ආණ්ඩුවට කෝටි 267ක පොලු තබයි

කැසිනෝ ව්‍යාපාරයේ හිඟ බදු වශයෙන් රුපියල් මිලියන 2,670ක් (කෝටි 267ක්) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අය කර ගැනීමට නියමිතව ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී හෙළිවී ඇත.

අදාළ මුදල අය කර ගැනීම සඳහා කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මේ වන විට නඩු පවරා ඇති බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

ගෙවීම් පැහැරහරින ලද බදු පියවීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉකුත් දෙසැම්බර් 31 වන දිනට ලබාදී ඇති හිඟ බදු විස්තරය අනුව, රුපියල් කෝටි 14,450කට අධික මුදලක් අය කර ගත හැකි හිඟ බදු මුදල් වශයෙන් දක්වා ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී හෙළි වී ඇත.

එසේ අය කර ගත හැකි මුදල රුපියල් 144,537,364,916ක් බව අනාවරණය වී තිබේ.

ඉකුත් දෙසැම්බර් 31 වන දා වන විට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබී ඇති රුපියල් කෝටි 24ක් වටිනා චෙක්පත් 6,878ක් අගරු වී ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ ඇතුළු කාරක සභාව හමුවේ අනාවරණය විය.

එම චෙක්පත්වල මුළු වටිනාකම රුපියල් 2,451,465,383ක් බව හෙළි විය.

මෙම මුදල් කඩිනමින් අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.