සෙරමික් නිෂ්පාදන ආනයනයට අවසර

තාවකාලිකව ආනයනය අත්හිටුවන ලද සෙරමික් නිෂ්පාදන නැවත ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති අංක 2214/56 දරණ 2021 පෙබරවාරි 11 දිනැති ගැසට් නිවේදනයේ එකී පනතේ 20 වන වගන්තියේ විධිවිධාන පරිදි අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා කළ යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව සෙරමික් නිෂ්පාදන දින 180ක ණය පදනම මත ආනයනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

බතික් හා අත් යන්ත්‍ර මඟින් වියන ලද ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි හැර වෙනත් සාරි වර්ග දින 90ක ණය පදනම මත ආනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීමටත් හැකිවන පරිදි එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.