ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉල්ලා අස්වීම භාරදෙයි

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ නාලක කලුවැව මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ නාලක කලුවැව මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම භාරදුන් බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා කලම්බෝ ගැසට් කල විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් පැවසුවේය.

නාලක කලුවැව මහතා දැනට වසර කිහිපයක සිට රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව වැඩබලන ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ රුවන් සත්කුමාර මහතා පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.