ඇවිදීමෙන් වළකින ලෙස කථානායකවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දෙයි

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කියා සිටියේ සැසි වාරයේ ඇවිදීමෙන් වළකින ලෙසටය.

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ ආසනවල අසුන් ගන්නා ලෙසට ද ඔහු ඉල්ලා සිටියේය.

අද පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භ වූ වහාම සමහර මන්ත්‍රීවරුන් ඇවිදිමින් අනෙක් අය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිනු දක්නට ලැබිණි.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන් දැනුවත් කළේය. සැසිවාර පැවැත්වෙන විට පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නොකරන ලෙස කථානායකවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ට නැවත තම ආසනවලට යන ලෙස පවසමින් ඔහු නම් ද සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.