කොරෝනා යළිත් ගම්පහින් වැඩි වේ

ඊයේ දිනයේදී ගම්පහ ආසාදිතයින් 229ක් වාර්තා වී ඇත. ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගනන 346කි.

කොළඹින් කොවිඩ් ආසාදියින් 19ක් ද ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදියින් 20ක් ද ඉතිරි ආසාදිතයින් 78 දිවයිනේ අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වලින් වාර්තා වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සස්ත් ආසාදිතයින් ගනන 89845කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.