ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් ආවරණය මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම්

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් ආවරණය කිරීම මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය ලේකම් හරහා සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ට මේ වෙනවිට දැනුම් දී ඇති අතර ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේ දී ගනු ලබන තීරණ රැස්වීමෙන් අනතුරුව ලබා දීමට යෝජනා වී ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය විසින් ගෙන ඇති මෙම තීරණයට එරෙහිව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය සංවිධාන සිය විරෝධය පළකර තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සිදුවෙන රාජ්‍ය උත්සව අවස්ථා මාධ්‍ය අවරණයන්ට සිමා පැනවීම කෙරෙහිද ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය සංවිධාන සුදානම් වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.