පාප් වහන්සේ අයිඑස් සටන්කාමින් සිටින ප්‍රදේශවල සංචාරය කරයි

අති උතුම් ෆ්‍රැන්සිස්  පාප් වහන්සේ  සිය ඉරාක සංචාරයේ තුන්වන දිනයේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය (අයිඑස්) සටන්කාමීන් විසින් රඳවාගෙන සිටි උතුරු ඉරාකයේ සමහර ප්‍රදේශවල සංචාරය කරයි.

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සිදු කරමින් 2014 දී කලාපය අල්ලා ගන්නා විට කිතුනුවන් අයිඑස් විසින් ඉලක්ක කරන ලද අය අතර විය.

කරකෝෂ්හි කිතුනුවන් හමුවීමට පෙර පාප්තුමා  අයිඑස් බලකොටුව වූ මොසුල්හි නටබුන් වූ පල්ලි වල යාඥා කිරිම් සිදු කළේය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.