සංවර්ධනය කිරීමේ වේගවත් ගමන නැවත ආරම්භ වී ඇතැයි අගමැති කියයි

2015 වසරට පෙර පැවති රට සංවර්ධනය කිරීමේ වේගවත් ගමන මේ වන විට නැවත ආරම්භ වී ඇතැයි අගමැති ,මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අන්තර් ආයතනික ගැටලු නිරාකරණය කර ගනිමින් රාජ්‍ය ආයතන ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක ජනතා සේවාවන් කාර්යක්ෂම කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත.

ප්‍රමාදවෙමින් පැවති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යතුමා අවධානය යොමු වී ඇති අතර ඇතැම් ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදවීමට හේතුවී ඇත්තේ අන්තර් ආයතනික සබඳතා දුරස්ථව පැවතීම නිසා බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එවැනි කටයුතු මින් ඉදිරියට මනා සන්නිවේදනයකින් යුතුව කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට පියවර ගන්නැයි අමාත්‍යංශ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

අනවසර ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් පියවර ගැනීම, අඩුපහසුකම් සහිත ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීම, තෙත් බිම් හා ඇළ රක්ෂිත ප්‍රකාශයට පත්කිරීම, සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීම, ධීවර වරායන්වල ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, ධීවර වරායන්වල වැලි ඉවත් කිරීම, ප්‍රජා භූමි සංවර්ධනය ඇතුළු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතනවල ගැටලු රැසකට මෙහිදී අගමැති විසඳුම් ලබා දුන්නේය.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම, මාතර කොටුව සහ  මහනුවර රථ ගාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳවද සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමේ දී ඒ ඒ රාජ්‍ය ආයතන අතර පවතින සම්බන්ධතා වඩා ශක්තිමත් කර ගැනීමෙන්  රටට සහ ජනතාවට සේවාවන් රැසක් ඉටු කිරීමට හැකි බවට ද ඒ අනුව 2015 වසරට පෙර පැවති රට සංවර්ධනය කිරීමේ වේගවත් ගමන මේ වන විට නැවත ආරම්භ වී ඇතැයි ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.