දේශීය නවෝත්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක්

දේශීය නවෝත්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ නව වැඩසටහන් මාලාවක් එළිදැක්වීමට රජය කටයුතු කර ඇත.

නවෝත්පාදන ප්‍රචලිත කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

ඒ යටතේ උතුරුමැද මධ්‍යම හා බස්නාහිර පළාත් ආවරණය කරමින් නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් 81 දෙනෙකු සහභාගීකර ගෙන ඇත. ගම් මට්ටමෙන් නව නිපැයුම්කරුවන් දිරි ගැන්වීම ඒ අනුව සිදු කෙරේ.

එම නවෝත්පාදන වාණිජ මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම සහ දැනුමද නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම මගින් ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.