යාපනයට අලුත් නගරාධිපතිවරයෙක්

වී. මනිවන්නන් මහතාව යාපනය මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ලෙස පත්කර තිබේ.

යාපනය මහ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ඊ. ආනල්ඩ් මහතා එම මහ නගර සභාවේ අයවැය දෙවන වර කියවීමේ දී පරාජයට පත් විය.

එබැවින් ඔහු පසුගිය දා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.එකී පුරප්පාඩුව පුරවමින් එම ධූරය වී. මනිවන්නන් මහතාට පිරිනමා ඇත.

ඔහු දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ සාමාජිකයෙකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.