ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් ධුරයට

ආරක්ෂක ලේකම් (විශ්‍රාමික) මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න ජෙනරාල් ධුරයට උසස් කර ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම උසස් විම අද දින ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.