එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ලැප්ටොප්

දුරස්ථව සිට අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා නඩු ඇසීම සිදු කිරීම සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ලැප්ටොප් පරිගණක පිරිනමයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි මහතා විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව දුරස්ථව සිට අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා නඩු ඇසීම සිදු කිරීම සදහා ලැප්ටොප් පරිගණක 55ක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත පිරිනැමීම සිදු විය.

එම අරමුදලෙහි මෙරට නේවාසික නියෝජිත Robert Juhkm මහතා විසින්  අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි මහතා වෙත මෙම ලැප්ටොප් පරිගණක පිරිනැමීම අධිකරණ අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවුනි.

දුරස්තව සිට සිදුකරන මෙම නඩු ඇසීමේ ක්‍රියාවලිය අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටල්කරනය කිරීමේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ දිර්ඝ කාලීන වැඩසටහනේ තවත් පියවරක් ලෙස ආරම්භ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.