මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ 600කට වහාම ස්ථාන මාරු

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් 600කට අධික පිරිසකට වාහම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ස්ථාන මාරු කර ඇත.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසුවේ, අල්ලස් ලබා ගැනීමේ පැමිණිලි පිළිබඳ සලකා බලා මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කර ඇති බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.