අයවැය සම්මතයි

 

2021 සඳහා වන අයවැය සංශෝධන සහිතව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 151 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර ඊට එරෙහිව 54 දෙනෙක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ.

විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමයේ අක්‍රමිකතාවයක් ඇති බැවින් ඡන්දය අතින් ගැනිමටද සිදුවුණි.

විපක්ෂ සාමාජිකයින් පිරිසක් අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

2021 අයවැය දෙවන වර කියවීම පසුගිය මාසයේ සම්මත වූ අතර මන්ත්‍රීවරුන් 151 ක් ඡන්දය දුන් අතර ඊට එරෙහිව 52 ක් ඡන්දය ලබා දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.