ලාංකික කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමට එක්සත් ජනපද සහාය

කුඩා ව්‍යාපාරවලට සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා එක්සත් ජනපදය නව රුපියල් බිලියන 3.6 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.5) ක වැඩසටහනක් දියත් කර ඇත.

එක්සත් ජනපද ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඒජන්සිය (USAID) හරහා අරමුදල් සපයනු ලබන පුද්ගලික අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, සංචාරක, තාක්‍ෂණය සහ වාණිජ ආරක්ෂණ කර්මාන්තවල කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ මූල්‍ය පහසුකම් සපයනු ඇත.

COVID-19 හි ආර්ථික බලපෑමට පිළිතුරක් ලෙසින් ද මෙමගින් කාන්තාවන්ට රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමට සහ වඩා හොඳ ව්‍යාපාරික පරිචයන්ට ලාභ වැඩි ව්‍යාපාරවලට යා හැකි අවස්තාවන් උදෙසා මූල්‍ය ආධාර ලැබේ.

වසංගතය හමුවේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම පශ්චාත් COVID ආර්ථික ආකෘතියට මෙය පියවරකි. ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ල්ටිස් පැවසුවේ “මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පුද්ගලික අංශය සංවර්ධන සහයෝගීතාවයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට දිගු කාලීනව කැපවී සිටින බව පෙන්නුම් කරන කාලෝචිත ආධාරයක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 හි ආර්ථික බලපෑම් අවම කිරීම ද මෙය දායක වනු ඇති බවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.