නව බන්ධනාගාරයක් ඉදිකිරීමට ලංකාව චීනය සමඟ සාකච්ඡා

උපරිම ආරක්ෂාව සහිත බන්ධනාගාරයක් ඉදිකිරීමට සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරය නව ස්ථානයට ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව චීනය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටියි.

නව බන්ධනාගාරය පහසුකම් කිහිපයකින් සමන්විත වන බව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත මහතා පැවසීය.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ගෙන යන ස්ථානය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර නැත. එය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද අක්කර 250 ක ඉඩමකට මාරු කරන බව ඔහු පැවසීය.

නව බන්ධනාගාරයට රිමාන්ඩ් පහසුකමක්, පුනරුත්ථාපන පහසුකමක්, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සහ ක්‍රීඩා පහසුකම් ඇත. මෙම නව පහසුකම ඉදිකිරීම සඳහා අපි චීන රජය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිමු. යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.