සංචාරකයින්ට රැඳී සිටිය හැක්කේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුමත හෝටල්වල පමණි

රට විවෘත කිරීමෙන් පසු දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට රැදීසිටිය හැක්කේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කරන බවට සහතිකලත් හෝටල් සහ වාසස්ථාන වල පමණක් බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඒ සඳහා කැමැත්තක් දක්වන හෝටල් සහ වාසස්ථාන වලට අඳාල සහතිකය තවදුරටත් නිකුත් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටියි.

පසුගිය මැයි මාසයේදී සංචාරකයින්ට රට විවෘත කිරීමේදී අනුගමනය කලයුතු මාර්ගෝපදේශ සකස්  කෙරුණු අතර  ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ මෙරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු ඒ ඒ කේෂ්ත්‍ර වලට වෙන් වෙන් වශයෙන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සකස් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසිය.

ඒ අනුව දැනටමත් සංචාරක හෝටල් සහ වාසස්ථාන 80 ක් පමණ අඳාල මාර්ගෝපදේශ අනුගමන සහතිකය ලබාගෙන ඇත.  මෙම හෝටල් සහ වාස්සථානවල විශේෂ QR කේතයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් එමඟින් අඳාල සංචාරකයාට සෘජුවම සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත සිය පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමටත් පහසුකම් සලසා ඇතැයි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අවධාරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.