මහනුවර පාසල් 45ක් වසයි

පවතින කොරෝනා තත්වය හමුවේ මහනුවර නගර සීමාවේ සියලු පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව පාසල් 45ක් වසාදැමීමට තීරණය කර ඇති බව අප කල විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතා පැවසීය.

මෙම පාසල් දෙසැම්බර් 4 වැනිදා තෙක් මෙලෙස වඩා දමා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.