මහින්ද පළමු රැකියාවෙන් මිලට ගත් වාහනය යළිත් මහින්දටම

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ප්‍රථම රැකියාවෙන් උපයාගත් මෝටර් රථය එය ඔහුගෙන් මිලදී ගත් එස්.ඒ. අමරසිරි මහතාගේ පුත් දුමින්ද අමරසිරි මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් යළිත් ලබා දී ඇත.

දුමින්ද අමරසිරි මහතා ‘Duminda Bodykit’ නම් ප්‍රකට ව්‍යාපාරයේ හිමිකරු වන අතර අග්‍රාමාත්‍ය පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමක් පරිදි යළිත් මෙසේ ෆියට් මෝටර් රථය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත භාරදී තිබුණි.

මෙම මෝටර් රථය එස්.ඒ. අමරසිරි මහතාගේද පළමු මෝටර් රථය ද වී ඇති අතර එය යොදාගෙන ඔහු ඉන්දියාවේ පැවැති ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ තරගයක්ද ජයග්‍රහණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.