දිනකට PCR පරීක්ෂණය 20,000 දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර

PCR පරීක්ෂාව දිනකට 20,000 දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ප්‍රධාන වසංගත රෝග අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය වෛද්‍ය සුදත් සමරවිර මහතා පැවසුවේ රසායනාගාරවල PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පැවසුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 20,000 ක් ඉලක්ක කර ඇති බවයි. “අපට අවශ්‍ය වන්නේ දිනකට PCR පරීක්ෂණ 20,000 ක් සිදුකරන තත්වයක් නිර්මාණය කිරීමයි,” ඔහු පැවසීය.

තවත් ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට PCR පරීක්ෂණ කට්ටල පවතිනු ඇති බව ඔහු පැවසීය. ආචාර්ය සුදත් සමරවිර මහතා පැවසුවේ ඉතිරි PCR පරීක්ෂණ කට්ටල වැඩි ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි PCR පරීක්ෂණ පුළුල් කිරීමට යොදා ගන්නා බවයි.

වෛරස් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල සහ වෙනත් ප්‍රදේශවල වැඩි PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන බව ඔහු පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.