මහනුවර දිගන සුළු භූ කම්පනයක්

මහනුවර දිසත්‍රික්කයේ සුළු භූ කම්පනයක් වාර්තා වෙයි.

අද පෙරවරු 9.28 ට පමණ භූ කම්පනය දැනී ඇති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසයි.

භූ කම්පනය රිච්ටර් පරිමාණයෙන් 2.0 ලෙස සටහන් වි ඇත. මහනුවර අඹකොටේ, පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ එම සුළු භූ කම්පන තත්ත්වය වාර්තා විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.