සීනි වලට උපරිම මිලක්

අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා උපරිම මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව පැකට් කල සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් විකිණිය හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රු. 90කි.

පැකට් නොකළ සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් විකිණිය හැකි උපරිම මිල රු. 85කි.

අනයනකරුවන් විසින් සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් විකිණිය යුතු උපරිම මිල රු. 85කි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.