අන්තවාදී ක්‍රියා හා සම්බන්ධ සංවිධාන 11ක් තහනම්

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිවරයා අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.