පළමු වරට ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රු.202ක ඉක්මවයි

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 202 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

මේ අතර මහජන බැංකුවේ අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 202.99ක් ලෙසත් ලංකා බැංකුවේ අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 203.78ක් ලෙස දැක්වේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සඳහන් කර ඇති නව විනිමය අනුපාතය අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 202.04කි. ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 197.62කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.