ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පංච පුද්ගල පරිපාලන කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය සඳහා පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කිරීමට නීතිපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වෙන තෙක් අදාළ පංච පුද්ගල කමිටුවට බලය හිමි වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.