ප්‍රදේශීය කොට්ඨාස මට්ටමින් කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීමට පියවර

දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයක්ම ආවරණය වන පරිදි නව කර්මාන්ත ස්ථාපිත කරමින් කර්මාන්ත ව්‍යාප්තිය සමතුලිත කිරීම හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට යොමු වූ ව්‍යවසායකයන් සදහා උපරිම දිරිගැන්වීම් අවස්ථා ලබාදීම තුළින් කාර්මික සංවර්ධනය ප්‍රාදේශීය මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීම අරමුණ කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඇති අවශ්‍යතාවය, ව්‍යාපෘතියේ නිශ්චිත අරමුණ, ආයෝජන අවස්ථා ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදය, කර්මාන්තකරුවන් වෙත ලබාදිය හැකි බදු සහන ලබාදීම, කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සදහා අවශ්‍ය ණය ලබාදීම, කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සහ පවත්වාගෙන යෑම සදහා අවශ්‍ය නෛතිකමය අවබෝධය ලබාදීම, කර්මාන්තය ආරම්භ කිරීම සහ පවත්වාගෙන යෑම සදහා අවශ්‍ය අතිරේක සහය ලබාදීම සහ ආයතනවල සහය කර්මාන්තකරුවන් වෙත ලබාදීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයට සිදුකළ හැකි මැදිහත්වීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සාකච්ජාවට බදුන්විය. අමාත්‍යවරු දෙපලගේ අදහස් අනුව නව යෝජනා එකතු කොට මෙම සංකල්පීය පත්‍රිකාව අමාත්‍යවරු දෙපළ විසින් ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් බලාත්මක කිරීමට යෝජනා විය.

මීට අදාල විශේෂ වැඩසටහනේ සංකල්පීය පත්‍රිකාව පිළිබද සාකච්ජා කිරීමට කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ සහ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අදාළ ආයතන වල නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විශේෂ සාකච්ජාවක් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.