වාර්ගික ,ආගමික නම් සහිත දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි නොකරයි

වාර්ගික හෝ ආගමික නම් සහිත දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරියේදී ලියාපදිංචි නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

වාර්ගික හෝ ආගමික නම් සහිත ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂවල නම් අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා කර සංශෝධනය කිරීමට ද කොමිසම බලාපොරොත්තු වේ.

ජාතියක හෝ ආගමක නම් සහිත සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත මගින් සංශෝධනය කරන ලද 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 7 වන වගන්තිය යටතේ මැතිවරණ කටයුතු සඳහා දේශපාලන පක්ෂයක් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සෑම වසරකම ජනවාරි 31 දිනට පෙර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පුවත්පත් දැන්වීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර අදාළ  අයදුම්පත් ඉල්ලා සිටී.

කෙසේ වෙතත්, ජනවාරි මාසය තුළ මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ නම්, මැතිවරණය පැවැත්වූ දින සිට දින 30 ක් ගතවීමෙන් පසුව එම දැන්වීම ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.