නව යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අරමුදල් අවශ්‍යයි

ඊස්වරන් රත්නම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තවත් අරමුදල් අවශ්‍ය බවය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ වැඩසටහන් සැලසුම් හා අයවැය අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජොහැන්නස් හුයිස්මාන් මහතා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ නව යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් 2021 වර්ෂය සඳහා වන අයවැයේ නොමැති බවයි.

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ලේකම් ගෝරෝ ඔනොජිමා වෙත ලිපියක් යවමින් හුයිස්මාන් කියා සිටියේ යෝජනාවට අදාළ විධිවිධාන 2021 වර්ෂය සඳහා වන වැඩසටහන් අයවැය යටතේ හෝ 2022 වර්ෂය සඳහා යෝජිත වැඩසටහන් අයවැයට ඇතුළත් කර නොමැති බවයි.

ඒ අනුව, කෙටුම්පත් යෝජනාව A / HRC / 46 / L.1 / Rev.1 සඳහා අතිරේක එක් වරක් අවශ්‍යතාවය ඩොලර් 2,856,300 ක් අවශ්‍ය වන අතර, 24 වන වගන්තිය යටතේ ඩොලර් 736,500 ක්, මානව හිමිකම්, 2021 සඳහා වන වැඩසටහන් අයවැයෙන් සහ ඩොලර් 55,400 ක් යටතේ 2022 සඳහා වන වැඩසටහන් අයවැයේ 2 වන වගන්තිය, මහා සභා හා ආර්ථික හා සමාජ සභා කටයුතු සහ සම්මන්ත්‍රණ කළමනාකරණය සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ 24 වන වගන්තිය යටතේ ඩොලර් 2,064,400 කි.

ස්ථාපිත ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව මෙම අවශ්‍යතා මහා සභා රැස්වීමේ 76 වන සැසිවාරයේදී මහ ලේකම්වරයාගේ වාර්ෂික වාර්තාවේ සන්දර්භය තුළ සංශෝධිත ඇස්තමේන්තු පිළිබඳව මානවයා විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනා හා තීරණවල ප්‍රථිපලයක් ලෙස ගෙන එනු ලැබේ.

A / HRC / 46 / L.1 / Rev.1 යෝජනාවේ 6 සහ 16 වන ඡේදවල නියමයන් යටතේ, මානව හිමිකම් උල්ලංගනය කිරීම් සහ මානව හිමිකම් උල්ලංගනය කිරීම් හා ඒ හා සම්බන්ධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ආරක්ෂා කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ වැදගත්කම මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් හඳුනා ගනු ඇත.

තොරතුරු හා සාක්ෂි එක්රැස් කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංගනය හෝ ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය බරපතල ලෙස උල්ලංගනය කිරීම සඳහා අනාගත වගවීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා හැකි උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ හැකියාව කවුන්සිලය විසින් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.