ආර්ථිකය ගොඩනඟන මිරිස් වගා ව්‍යාපෘතියක්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (SAPP) අක්කර ¼ ක් වගාවක් සඳහා රුපියල් 206,000 ක ආධාරයක් අඩු පොළී අනුපාතය යටතේ (6.5%) රුපියල් 135,000 ක ණයක් මෙම ගොවීන්ට ලබා දී තිබේ.

කාබනික පොහොර භාවිතය, පොලිසැක් යොදා වල් පැළ හට නොගන්නා ආකාරයේ නව තාක්ෂණය, උවදුරුවලට මුහුණ දිය හැකි පරිදි ආරක්ෂිත දැල් යොදා සකස් කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය ලබා දෙමින්, කෘෂිකර්මය, දේශීයත්වයත් රැකගනිමින් නවීනත්වයට ගෙන යාම මෙම මිරිස් වගා ව්‍යාපෘතියේ විශේෂත්වයයි.

මැදවච්චිය ගල්ලෑල්ලගම ප්‍රදේශයේ මෙම වැඩසටහන යටතේ මිරිස් වගා බිම් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සහ අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රෙස්න ඇතුළු නිලධාරීන් නිරීක්ෂණය කළේය. එහිදි ගොවි ගැටළු ද සාකච්ඡා කළ අතර, ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික ගැටළු රැසකට විසඳුම් ලබා දීමට අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පියවර ගෙන ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (SAPP) මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 548 ක් ආධාර ලෙස ගොවීන්ට ලබා දී ඇත. රටේ ජාතික වාර්ෂික වියළි මිරිස් අවශ්‍යතාවය මෙ.ටො 50,000 කි. 100% දැනට මිරිස් ආනයනය කරයි. අනුරාධපුරය ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 07 ක ඉඩම් හෙක්ටයාර් 8,000 ක් හඳුනාගෙන ජාතික මිරිස් අවශ්‍යතාව 100% ක්, වසර 03 ක් තුළ සම්පූර්ණ කිරීම රජයේ ඉලක්කය වේ. තරුණ තරුණියන් කෘෂිකර්මයට දායක කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් ද මේ වනවිටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.