පළමු වාරයේ දෙවන අදියරට  ගුරු – සිසු  පැමිණීම්  සතුටුදායකයි

    අද දින සමස්තයක් ලෙස සිසුන්ගේ      පැමිණීම 73%ක් පමණ වන අතර      ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම 86%ක් වූ       ලෙස සටහන් වීඇති බව අධ්‍යාපන       අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි.

මේ අනුව පළාත් වශයෙන් සිසුන්ගේ පැමිණීම හා ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම මෙලෙස සටහන් වෙයි

                                    සිසුන්ගේ පැමිණීම                      ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම

වයඹ පළාතේ                       76%                                               88%

දකුණු පළාත                         62%                                              85%

 සබරගමු පළාත                    81%                                             82%

 උතුරු මැද පළාත                 67%                                              84%

 මධ්‍යම                                 69%                                               84%,

 උතුරු පළාත                        65%                                              95%

 නැහෙනහිර පළාත               76%                                             91%,

 ඌව පළාත                           83%                                              90%,

  බස්නාහිර පළාත                  79%                                             ‍78%

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.