ප්‍රබල අකුණු ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්

ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මධ්‍යම ,සබරගමුව,බස්නාහිර,වයඹ,ඌව සහ දකුණු පළාත් වලත් මන්නාරම සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන් ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් ඇති බවයි එම නීවේදනයේ දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.