ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර එකඟතාවක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය තම ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවය ලෙස හඳුනාගනී.

ඒ අනුව දෙරටේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ/ව්‍යාපාර සැකසුම් කළමනාකරණ සමාගම්වලට සහයෝගීතාව සඳහා සහසම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කළ ඕමානයේ ශ්‍රි ලංකා තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ සඳහා තානාපති කාර්යාලය නුදුරු අනාගතයේ දී දෙරටේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ/ව්‍යාපාර සැකසුම් කළමනාකරණ සමාගම් අතර අන්තර් ව්‍යාපාර වෙබ්නාර් රැස්වීම් සංවිධානය කරනු ලබන බව ද තානාපතිවරයා දන්වා සිටියේය.

ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) සමඟ එක්වශ්‍රී ලාංකික හා ඕමාන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ/ව්‍යාපාර සැකසුම් කළමනාකරණ අංශයේ නියුතු සමාගම් සම්බන්ධ කිරීමේ අරමුණින් යුතුව නොලේජ් ඔයේසිස් මස්කට් (KOM) ආයතනය සමඟ සහයෝගයෙන්තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ/ ව්‍යාපාර සැකසුම් කළමනාකරණ අංශය පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වෙබිනාර් රැස්වීමකදී තානාපතිතුමා මෙම කරුණු අනාවරණය කෙළේය. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චිත්‍රාංජලී දිසානායක මහත්මිය මෙම වෙබිනාර් රැස්වීම ආරම්භ කළ අතරඉන් අනතුරුව ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා විසින් අදහස් දක්වන ලදී.

එහි දී තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා පැවසුවේඅභියෝග ජය ගැනීම සහ නව යථාර්ථයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම යන දෙකෙහිම වැදගත්ම මාධ්‍යය ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය (ICT) අද ඉස්මතු වී ඇති බවයි. කොවිඩ්-19 වසංගතය පිළිබඳ අර්බුදය විසින් මෙම අංශයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රේරණය කොට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.