කොවිඩ් සිරුරු නවයක් භූමදානය කරයි

කොවිඩ් -19 ආසාදිතව මිය ගිය පුද්ගලයින් නවදෙනෙකුගේ දේහ මඩකලපුව ඔට්ටමාවඩි ප්‍රදේශයේදී භූමදානය කර ඇති බව බලධාරින් පවසයි .

අද දින මෙම භූමදාන කටයුතු සිදුකර ඇත.

මෙරට කොවිඩ් සැදි මිය ගිය පුදගලයින්ගේ  පළමු භුමදාන සිදු කිරිමද මෙය වෙයි.මීට පෙර මුස්ලිම් මෘත දේහ ආදාහනය කිරිමට කටයුතු කෙරුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.