ගුවන් භටයකු ඉන්දියාවට පිහිනයි

ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීම අරමුණු කර ගත් ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර සිය පිහිනීම් පෙරහුරු ආරම්භ කර තිබේ. ඊට පෙරහුරුවක් ලෙසයි මාතර සිට හික්කඩුව දක්වා කිලෝමීටර් 55ක දුරක් පිහිනීම සිදුවේ.

ඔහු මන්නාරමේ සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි දක්වාත්, ධනුෂ්කොඩි සිට මන්නාරම දක්වාත් කිලෝමීටර් 59 මීටර් 300ක දුරක් පිහිනීමට අපේක්ෂා කරයි.

ඒ අනුව පෝක් සමුද්‍රසන්ධිය ඔස්සේ කිලෝමීටර 59 යි මීටර 300ක දුරක් පීනන්න බලාපොරොත්තු වන ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර මාතරින් සිය ගමන ආරම්භ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර මිත්‍රත්වය තහවුරු කිරීම මෙන්ම සාගරයට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් එක් නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම ද ගිනස් වාර්තාව පිහිටුවීමට අමතරව ඔහු අපේක්ෂා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.