ජපාන ස්වයං ආරක්‍ෂක සාගරික බලකායට අයත් නෞකාවක් හම්බන්තොට

ජපාන ස්වයං ආරක්‍ෂක සාගරික බලකායට අයත් “සෙටොගිරි” (Setogiri) නෞකාව හම්බන්තොට වරායට පැමිණ ඇත.

එය ඩිස්ට්‍රෝයර් (Destroyer) වර්ගීකරණයට අයත් නෞකාවක් වන අතර, දිගින් මීටර 137ක් සහ නෞකාවේ නැව් මුළුව 220ක ගෙන් සමත්විත වේ.

මෙම නෞකාව හා සම්බන්ධ කටයුතු පවත්නා කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සහ ක්‍රමවේදයන්ට අනුව, එම අපේක්‍ෂිත කාර්යයන් සඳහා පමණක් සීමා කිරීමට කටයුතු සූදානම් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.