සෑම නගරයකටම තේ අලෙවිසැල්

ජනතාවට නැවුම් තේකොළ සාධාරණ මිලකට පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දීමට රාජ්‍ය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව සෑම නගරයකම තේ අලෙවිසැල් පිහිටුවීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

වැඩසටහනේ පළමු අදියර ලෙස තෝරාගත් නගර කිහිපයක තේ අලෙවිසැල් ආරම්භ කෙරේ.

දෙවන අදියර යටතේ එය තවත් නගර ගණනාවකට ව්‍යාප්ත කරන බව තේ කම්හල් නවීකරණ හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.