පාසල් වලට වෙන්වූ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ආණ්ඩුකාරවරිය සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කරයි 

අශන්ති වරුනසුරිය 
නැගෙනහිර පාසල් වෙනුවෙන් මෙවර අයවැයෙන් වෙන්වූ මුදල් නැවත සංශෝධනය කර ඇත. ඒ අනුව අයවැයෙන් එක් එක් පාසල්වලට වෙන් කර ඇති මුදල් ආණ්ඩුකාරවරිය විසින් නැවත මෙලෙස මුල්‍ය සංශෝධනය කර අදාල පාසල් වලමුල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙනස් කර ඇත.
මේ පිළිබදව කලම්බෝ ගැසට් අප නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මිය ගෙන් කල විමසීමේදී ඇය සඳහන් කලේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන සංවර්ධනය වීමට අවශ්‍ය පාසල් වලට නිසි ලෙස බෙදී නොමැති බැවින් සාධාරණ ලෙස මුදල් වෙන්වීමට අවශ්‍ය එලෙස ඇය විසින් නැවත සංශෝධනය කළ බවය.
මුදල් වෙන් කිරීම් පාසැල සිටින ළමුන්ගේ සංඛ්‍යාව මත සිදුවේ. නමුත් ආණ්ඩුකාරවරිය පේනවා දෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලය උතුර අධ්‍යාපන කලාපයේ, පදවවිය මොරවැව, මඩකලපුව බටහිර ආදී ලෙස ඇති දුෂ්කර පාසල් තිබෙන බවත් ළමුන් සංඛ්‍යාව පදනම්ව මුදල් වෙන් කළොත් එම පාසල් කිසිදා සංවර්ධනය නොවන බවත්ය. අතිදුෂ්කර පළාත්හි දුප්පත් ළමුන් වෙනුවෙන් ද ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවීම පදනම්ව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.