ට්‍රැවල් බබල් ක්‍රමයට කොළඹ සමහර හෝටල් ඇතුලත් කෙරේ

ඊස්වරන් රත්නම්

ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් සඳහා ට්‍රැවල් බබල් ආරක්‍ෂිත ක්‍රමයට කොළඹ සමහර හෝටල් ඇතුළත් වන බව ඩේලි මිරර් වාර්තා කරයි.

ඊයේ (ඉරිදා) වන විට කොළඹ සහ එම්ඊ කොළඹ යන මුව්පික් හෝටලය මෙම ක්‍රමය යටතේ බව සහතික කළ මට්ටමේ හෝටල් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇත. නමුත් වීදේශීය සංචාරකයින් පැමිණීමට පටන් ගත් වහාම හෝටල් දෙක දේශීය වැසියන් සඳහා වසා තැබේ.

ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් වරලත් ගුවන් ගමන් වලින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර කොළඹ ආරක්ෂිත පළමු මට්ටමේ හෝටල්වල නැවතී සිටිති . මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත මට්ටමේ පළමු හෝටල් 82 ක් ඇති අතර, වෙනත් හෝටලයකට යාමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයෙකු අවම වශයෙන් දින 14 ක්වත් රැඳී සිටිය යුතුය.

පැමිණෙන විට PCR පරීක්ෂාව අනිවාර්ය වන අතර සංචාරකයා දින 14 ක් රැඳී සිටින්නේ නම් PCR පරීක්ෂණ ගණන පරීක්ෂණ 3 සිට පරීක්ෂණ 2 දක්වා අඩු කරන ලදී. නවාතැන් දින 14 ක් හෝ ඊට වැඩි නම් සංචාරකයාට තුන්වන PCR පරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතුය.

වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමයින්ට පෙබරවාරි 2 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි PCR පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, දරුවා රෝග ලක්ෂණයක් නම් හෝ දන්නා රෝගියෙකුගේ පළමු සම්බන්ධතාවය ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ නම්, ඔවුන් PCR පරීක්ෂණයකට භාජනය කිරීම අවශ්‍ය වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.