මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුම්

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් සිදුකර ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම මෙහෙයුම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් දාසය දහසක් පමණ සහභාගි වී ඇත. එහිදී පුද්ගලයින් 3880 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 672 නෙකුට වරෙන්තු නික්තු කර ඇති අතර 1572නෙකු සහ විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යකර සිටි පුද්ගලයින් 127 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.