කොවිඩ් සුව වු අයට එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් ප්‍රමාණවත්

කොවිඩ් – 19 ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ පුද්ගලයින්ට එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් පමණක් දීම ප්‍රමාණවත් බව ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය  බලධාරින් සඳහන් කරයි

කොවිඩ් ආසාදිත වි  සුවය ලැබූවන්ගේ සිරුරේ කොවිඩ් රෝගයට එරෙහි ප්‍රතිශක්තිය නිර්මාණය වී ඇති බැවින් නිසා  ඒක් ඒන්නත් මාත්‍රාවක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බව ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය බලධාරින් සඳහන් කරයි .

ප්‍රංශය දැනට එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2.8 ඉක්මවා ලබාදී අවසන් ය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.