නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනකු පත්කෙරෙයි

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දොළොස් දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් අද (10) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරු

01- එන්.කේ.ඩී.කේ.අයි. නානායක්කාර මෙනවිය
02- ආර්.එල්. ගොඩවෙල මහතා
03- වී. රාමකමලන් මහතා
04- යු.ආර්.වී.බී. රණතුංග මහතා
05- එස්.එච්.එම්.එන්. ලක්මාලි මෙනවිය
06- ඩී.ජී.එන්.ආර්. ප්‍රේමරත්න මහතා
07- ඩබ්ලිව්.ඩී. විමලසිරි මෙනවිය
08- එම්.එම්.එම්. මිහාල් මහතා
09- මහී විජේවීර මහතා
10- අයි.පී.ඩී. ලියනගේ මහතා
11- ජේ. ට්‍රොට්ස්කි මහතා
12- එන්.ඒ. සුවන්දුරුගොඩ මහත්මිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.