ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවතට

මඩකලපුව හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව අද (09) උදෑසන 6 සිට ඉවත් කෙරිණි.

ඒ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාන්කුඩි 166 ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ, මෝතිනාරි උතුර, සින්නතෝන පාර, ගෆූර් පෙදෙස, ටෙලිකොම් පාර, පළමු හරස් පාර, ෆවුසි මාවත යන ප්‍රදේශවල තවදුරටත් හුදකලා තත්ත්වයේ පවතී.

හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, 162 ඒ කාත්තාන්කුඩි 06 දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 162 බී කාත්තාන්කුඩි 06 බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 164 කාත්තාන්කුඩි 04 ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 164 බී කාත්තාන්කුඩි 05 උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 164 ඒ කාත්තාන්කුඩි 05 ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 164 සී කාත්තාන්කුඩි 04 බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 067 කාත්තාන්කුඩි 01 ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 167 සී නව කාත්තාන්කුඩි දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 167 ඩී කාත්තාන්කුඩි බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, 167 ඊ කාත්තාන්කුඩි මධ්‍යම ග්‍රාම නිලධාරී වසම, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ, ඉස්මාන් මාවත මීදෙණිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වරකාමුර ප්‍රදේශය ඒ අතර වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.