පාදුක්කේ ගණිකා නිවාසයක් වටලයි

පාදුක්කේ ගණිකා නිවාසයක් වැටලීමෙන් පසු ගණිකා වුර්තියේ යෙදී සිටි කාන්තාවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

හෝටලයක් මුවාවෙන් සිදු කර ගෙන යනු මෙම ගණිකා නිවාසය පවත්වාගෙන යන බවට තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු මෙම වැටලීම සිදු කළ බව පොලිසිය පවසයි.

වැටලීම සිදුකළ පොලිසිය විසින් සෝදිසි වරෙන්තුවක් ලබා ගන්නා ගෙන ඇත. වැටලීමේදී ගණිකා නිවාසයේ කළමනාකරු සහ කාන්තාවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලිසිය පැවසුවේ ගණිකා නිවාසයේ කළමනාකරු පාදුක්ක පදිංචිකරුවෙකු බවය. ලිංගික ශ්‍රමිකයන් වයස අවුරුදු 34, 40 සහ 46 පිරිස් වේ. ඔවුන් උසාවියට ​​ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.