කළු ගඟේ වැලි කැණීම් කොන්දේසි සහිතව යළි නිකුත් කෙරේ

කළු ගඟේ වැලි කැණීම් බලපත්‍ර කෙටි කාලසීමාවක් සඳහා කොන්දේසි සහිතව යළි නිකුත් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය තීරණයකර තිබේ.

කළුතර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පානීය ජල ගැටළුවකට මුහුණපෑමට සිදුවීම හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස 31වන දින සිට ගංඟා මෝයේ සිට නාර්තුපාන දක්වා වූ කිලෝමීටර් 14ක ප්‍රදේශයක වැලි කැණීම් තහනම් කිරීමට භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය පියවරගෙන තිබුණු අතර අදාළ තීරණය හේතුවෙන් වැලි ගොඩදැමීම ජීවිකාව කරගත් පවුල් ගණනාවක් අසරණභාවයට පත්ව ඇති බවට ඉදිරිපත් වු ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් කොන්දේසි කිහිපයක් මත වැලි කැණිම් බලපත්‍ර ලබාදීමට එම සාකච්ඡාවේදී එකඟතාව පළ වී ඇත.

බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් මාස තුනක් ගතවු පසු ඒ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමටත්, වැලි කැණීම් කටයුතු නිරන්තරයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ පොලීසිය විසින් අධීක්ෂණය කළයුතු බවටත් බලපත්‍ර සහිත එක් පවුලකට සතියකට දින 04ක් පමණක් වැලි කැණීමට අවස්ථාව ලබාදීමටත් එම සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.