හෙට නිදහස් චතුරශ්‍රය අවට වාහන ගමනාගමනය සිමාවේ

73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම හේතුවෙන් කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය අවට උදෑසන 4සිට දහවල් 1දක්වා මාර්ගවල විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව හෙට දිනයෙත් උදැසන 4 සිට දහවල් 1 දක්වා කාලය තුළ වාහන ගමනාගමනය එම ප්‍රදේශවල සම්පුර්ණයෙන්ම සීමා වේ.

එබැවින් නිදහස් චතුරශ්‍රය අවට මාර්ග හරහා ගමන් කරන වාහන විකල්ප මාර්ග තොරාගත යුතු බවපොලිසිය දැනුම් දෙයි.

විශේෂයෙන්ම නෙලුම් පොකුණ වටරවුමෙන් ඉදිරියට නිදහස් මාවත දෙසට ගමන්කරන වාහන සීමා කෙරෙන අතර පුස්තකාල වටරවුම, ග්ලාස් හවුස් හරහා නිදහස් මාවතට පැමි‍ණෙන වාහනත් සීමාවේ.

ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මාර්ග හරහා ගමන් කරන වාහන විකල්ප මාර්ග තෝරාගත යුතු අතර මීට අමතරව නිදහස් චතුරශ්‍රය, නිදහස් මාවත අවට ප්‍රදේශයේ මාර්ගවල වාහන ගමනාගමනය සීමාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.