වතු කම්කරුවන්ට දෛනික වැටුප 1000 ක්

වතුකම්කරුවට යෝජිත දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් ලබා දීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. කැබිනට් ප්‍රකාශක කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා කියා සිටියේ මෙම ප්‍රශ්නය වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවාදයට ලක්ව ඇති බවය.

වැවිලි අංශයේ සේවකයන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා කම්කරු අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමතකර තිබේ.

රුපියල් 1,000ක දෛනික වැටුප ලබාදීමේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා “2019-2021 වැවිලි සේවක වැටුප් සාමූහික ගිවිසුම” ට අත්සන් තබා ඇති පාර්ශ්වයන් සමග සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා ඇති නමුත් එම සාමූහික ගිවිසුමේ එක් පාර්ශ්වයක් වන වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරනු ලබන ලංකා සේව්‍ය සම්මේලනය යෝජනාකර ඇත්තේ දෛනික වැටුප රුපියල් 920ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට ය.

මේ අතර වතු ප්‍රජාව සඳහා නිවාස ලබාදීමේදී පොදු එක් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරීම සඳහාත් ඒ යටතේ පහත සඳහන් පරිදි අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහාත් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමතකර ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.