චීනය තවත් බලශක්ති පද්ධති ඉදිකිරීමට යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනයේ ඩෙල්ෆ් දූපතේ සහ තවත් දූපත් දෙකක දෙමුහුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව චීනයට ලබා දී තිබේ.

මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අරමුදල් සපයන ආධාරක විදුලි සැපයුම් විශ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කොටසකි.

දෙමුහුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිය යාපනය අර්ධද්වීපයට නුදුරින් නයිනතිව්, ඩෙල්ෆ්ට් සහ ඇනලයිටිව් දූපත් වල ස්ථාපනය කිරීමට නියමිතය.

පවත්නා බලශක්ති ජාලයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි බලශක්ති සම්පත් උපයෝගී කර ගනිමින් එය ස්ථාපනය කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැඳවන ලද ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ලංසු අතර, චීනයේ එම්එස් / සිනොසෝර් – එටෙක්වින් හවුල් ව්‍යාපාරයට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ඇත.

චීන සමාගමට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා විදුලිබල අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටුවේ නිර්දේශය මත චීන සමාගම අනුමත වූ බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.