ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත සංශෝධනය කෙරේ

1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ගතවන කාලය අවම කරමින්, සරළ ක්‍රමවේදයක් යටතේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමටත්, ඒකීය ක්‍රමවේදයක් යටතේ වන්දි ගෙවීමටත් හැකි වන පරිදි, එකී පනත වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන අයුරින් සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා ඉඩම් අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ඒ අනුව දැනට බල පැවැත්වෙන 1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන අනුගමනය කිරීමේදී විශාල කාලයක් ගතවීම හේතුවෙන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ කඩිනම් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා බාධා සිදුවී ඇති බැවින් මෙලෙස සංශෝධනය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.