යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්මාරකය ගැන පැහැදිලි කිරිමක්

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්මාරකයක් ඉවත්කිරීම සම්බන්යෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් කරණු පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර ඇත .

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටින්නේ විශ්ව විද්‍යාලය තුළ ස්මාරකයක් ඉදිකිරිම අතුර සහ දකුණ අතර සමගියට බාධාවක් බවයි.

එම නිසා උපකුලපතිතුමාගේ තිරණය අනුව එම ස්මාරකය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලභුමියෙන් ඉවත් කිරිම කාලෝචිත බවද  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

අප සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වන්නේ යුද්ධයේ ස්මාරක නොව

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.